pl | cz
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej zwanego RODO, informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELMAL Sp. z o.o. ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000249487, NIP 5482467264, REGON 240284371, tel. 33 853 0407 fax 33 857 8679, e-mail: biuro@elmal.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy o wykonanie usługi lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. przesyłania oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. profilowania dla celów oceny i analizy oraz dostosowania oferty do zainteresowań danego Klienta, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on sklep internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty  na zasadzie zleconych usług, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak również wtedy gdy wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem i realizacją umów – do czasu przedawnienia roszczeń, których strony mogłyby dochodzić w związku realizacją umowy,
  2. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu likwidacji działalności prowadzonej przez Administratora,
  3. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają te przepisy.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia oferty handlowej i zawarcia umowy o świadczenie usług.

 8. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2.  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  3.  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  4.  w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 9. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.